AVÍS LEGAL I PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ

La titular de les webs www.maremar.org i www.maremar.eu i de la marca Mare Mar Fundació és l’entitat Mare Mar Fundació (en constitució), titular del CIF G01880970 i seu social al carrer Camí de la Muntanya, 14 A, Polígon Industrial de Marratxí, 07041 – MARRATXÍ – Mallorca (Illes Balears). El teléfon de contacte és el 971 604 622 i el mail de contacte es vicepresidencia@maremar.org.

CONDICIONS DE COMPRA I CONTRACTACIÓ, DRETS I GARANTIES

El document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través dels llocs web www.maremar.org i www.maremar.eu de Mare Mar Fundació (en constitució) (d’ara endavant el prestador) és el que s’exposa a continuació.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.maremar.eu del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és Mare Mar Fundació (en constitució), les dades de contacte del qual han estat consignats en l’apartat corresponent a les dades d’identificació i contacte.

L’usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya (o emplenament de formulari), sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Objecte del Contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra venda de llibres editats per la Fundació o la aportació dinerària destinada a algun dels projectes de la Fundació, relació nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent o introdueix les seves dades personals per a la realització d’un pagament o aportació dinerària i és conduït a la plataforma de gestió dels pagaments.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret (un llibre, normalment).

Procediment de contractació

Atenció: el procés de compra aquí descrit és relatiu a les compres realitzades per residents a Mallorca: si la compra és per a la península o bé per a fora de Mallorca, consulti abans de fer la compra les despeses d’enviament.

El procediment de contractació podrà ser realitzat únicament en idioma català.
L’usuari per a poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari o bé mitjançant l’emplenament d’un formulari de dades obligatòries. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari o o s’hagin introduïts les dades requerides en el formulari web, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Selecció del producte o productes per a la seva inclusió en la cistella de la compra
  2. Selecció de la forma de pagament
  3. Emplenament de les dades per al pagament
  4. Confirmació de la compra
  5. Enviament

Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes (en aquells casos en què sigui aplicable el lliurament) es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Sense perjudici de l’anterior el prestador haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, al més aviat possible, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro. Aquestes despeses, salvo per a l’illa de Mallorca, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en la corresponent fase d’aquest.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és el 971 604 622 o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail vicepresidencia@maremar.org.

Dret de desistiment

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució d’aquest, en el cas que la compra es realitzi en línia, això és, a distància, de conformitat amb el que es preveu en l’article 102 i següents del RDL 1/2007, de 16 de novembre, LGDCU, sempre que el producte no hagi estat desprecintat (article 103.e) El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat, sense ús ni signes d’haver estat obert. De conformitat amb el que es preveu en la llei (article 107.3, el prestador podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que el consumidor i usuari hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Garanties aplicables

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals i compten amb la corresponent garantia oferta pel fabricant d’aquests. Tots ells compten amb la garantia legalment aplicable en funció de la mena de producte conforme als criteris i condicions descrites en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se als Tribunals Abitrales de Consum o organismes anàlegs de l’Aj. de Palma o del Govern Balears i, subsidiàriament, als Jutjats i Tribunals que corresponguin conforme a la llei aplicable, principalment, i per al cas que es tracti de l’exercici dels seus drets com a consumidor, els del lloc de residència del consumidor, conforme a la Llei de Consumidors (RDL 1/2007).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma (Espanya).

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es tractaran les seves dades personales sol si presta el seu consentiment a aquest efecte i si el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual Vostè és part (compra un llibre o fa una aportació a la Fundació) o per a l’aplicació, a petició, de mesures precontractuals (sol·licitud d’informació sobre els serveis, realització de consultes, petició de pressupost). En aquest cas, la contractació exigeix la confirmació de lectura d’aquest document o del seu anàleg físic -presencial-, en el qual l’informem de què tractarem les seves dades, dels fins als quals ho farem i dels drets que li assisteixen de conformitat amb la Llei.

Tractem les seves dades personals per a:

Prestar els serveis propis del nostre objecte fundacional.

Remetre informació requerida en relació a aquest: factures de compra, informació i documentació relativa al contracte.

Els principis que regeixen la nostra relació amb les seves dades són els següents:

Les dades que recollim ho seran només als fins expressats en l’apartat anterior i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; no està previst en cap cas que tractem les seves dades d’una altra manera. La nostra voluntat és i serà sempre que les dades siguin adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats («minimització de dades»); exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten («exactitud»); mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals («limitació del termini de conservació»); tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat») i sempre mantindrem vigent una actuació que garanteixi la nostra responsabilitat proactiva respecte de tots els principis anteriors.

Retirada del consentiment:

Podrà reiterar el seu consentiment en qualsevol moment, sol·licitant-lo simplement. Totes les sol·licituds realitzades en relació a les seves dades (d’informació o d’exercici de de els seus drets) es podran fer de la forma més senzilla, fins i tot verbalment, sempre que es demostri la seva identitat per altres mitjans (que no siguin la mera manifestació de paraula) o bé perquè la seva identitat ens consti indubtablement. El fet que retiri el seu consentiment no implicarà que no conservem les seves dades en tots els casos, per exemple, és la nostra obligació legal conservar la documentació de suport de les nostres declaracions tributàries, almenys durant un termini de quatre anys des de la finalització de l’exercici fiscal al qual correspongui la declaració.

Els seus drets com a titular de les seves dades:

Abans de fer-li saber quins concrets drets té en relació a les seves dades personals, hem d’informar-lo que té dret a rebre un resposta a les seves sol·licituds en relació a les seves dades personals en el termini d’un mes. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. En el cas improbable que hàgim de prorrogar els terminis de resposta, l’informaríem d’això, indicant-li els motius de la dilació. La informació es facilitarà per mitjans electrònics quan sigui possible si la sol·licitud es realitza per aquests mitjans, tret que ens sol·liciti que se li faciliti d’una altra manera. És la nostra obligació informar-lo que si no donéssim curs a la seva sol·licitud, alguna cosa que no pretenem fer en cap cas, la normativa ens imposa informar-lo d’això sense dilació i, a tot tardar, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, traslladant-li les raons de la no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control) i d’exercitar accions judicials.

Els seus drets com a titular de les seves dades personals són els de:

1) Accés a les seves dades personals,
2) La seva rectificació o supressió,
3) La limitació del seu tractament, o l’oposició a aquest,
4) La portabilitat de les seves dades,
5) Retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada,
6) El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control (a Espanya, l’AEPD)

Pot informar-se més en profunditat sobre els seus drets en la Guia per al Ciutadà.

Termini durant el qual conservarem les seves dades:

La Llei no estableix un termini màxim de conservació, encara que limita el tractament durant més temps del precís per a donar cobertura als fins legítims. Conservarem les seves dades un mínim de quatre anys després de la finalització de l’exercici fiscal en curs, la qual cosa és una obligació legal que tenim en contraposició al seu dret, que es concreta en l’obligació de conservar la documentació de suport de les declaracions tributàries per si fossin requerides.

Ús de Cookies

La present informació està adaptava a les Directrius sobre consentiment de maig de 2020 del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) contingudes en la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de juliol de 2020.

Què són les cookies?  

La nostra web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut. Els usos concrets que es fan d’aquestes tecnologies (les fa la prestadora del servei web: allotjament, plantilles, etc, que és Automatic (WordPress) es descriuen en aquest enllaç a la política de cookies de Automatic i en la política de cookies de WooCommerce.

Quins tipus de cookies s’utilitzen en aquesta pàgina web?

Aquest web està desenvolupat mitjançant l’eina CMS WordPress i WooCommerce  que no emmagatzem en informació personal.

Qui utilitza les cookies?

Els tercers que usen cookies en la nostra web es WordPress i els tercers que Automatic hagi autoritzat com ara WooCommerce qui utiliza les cookies per a facilitar la navegació en properes visites al web.

Com acceptar, denegar o revocar el consentiment per a l’ús de les cookies?

Per a acceptar les cookies ha de fer clic en el botó acceptar. Per a denegar l’ús de les cookies ha d’abstenir-se de fer clic en aquest botó: pot evitar la instal·lació de les cookies configurant el seu navegador específicament per a això. Si accepta les cookies de tercers i posteriorment desitja eliminar-les, haurà de fer-ho des del seu propi navegador o el sistema habilitat pels tercers per a això. Hi ha eines específiques per a evitar l’ús de Google Analytics quan navega, com el complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics.

Fem transferències a tercers països?

Nosaltres no feim transferències a tercers països. Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques

Pot trobar més informació rellevant sobre aquesta qüestió en la pàgina web oficial de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) Què són les cookies? Com ens aplica la seva Llei?

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

L’accés i/o ús d’aquest portal de Mare Mar Fundació (en constitució) atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

www.maremar.eu proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Mare Mar Fundació o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Mare Mar Fundació ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Mare Mar Fundació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Mare Mar Fundació es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Mare Mar Fundació no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Mare Mar Fundació per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, programes; marques i logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Mare Mar Fundació o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Mare Mar Fundació.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Mare Mar Fundació. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Mare Mar Fundació.

Mare Mar Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Mare Mar Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

En el cas que en www.maremar.eu es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Mare Mar Fundació no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Mare Mar Fundació assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Mare Mar Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Mare Mar Fundació perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Mare Mar Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

La relació entre Mare Mar Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que corresponguin conforme a la legislació vigent, en funció de l’objecte de concret litigi.

Mare Mar Fundació